۱۳۸۸ اسفند ۹, یکشنبه

به ایران درود

به ایران درود ‏
‏‫.. ‏
‏‫به ایران و خاکش ، به باد و به آبش درود ‏
‏‫به کوه و به دشت و به صحرا ، کویرش درود ‏
‏‫به زرینه رود ، به سیمینه رودش درود ‏
‏‫سپید رود ، به خشک رود به کارون درود ‏
سهند و ‫سبالان و تفتان ، دماوند ِ غران درود ‏
‏‫به البرز ، به زاگرس ، به زنجیر ِ کوه ها درود ‏
‏‫به آن دشت مرغاب ، پاسارگاد و شاهش درود ‏
‏‫به کُرد و لُر و ، آذری زادگاهش درود ‏
‏‫به گیلک به مازی ، بلوچ و به خوزی درود ‏
به کوروش ، به داریوش و نادر ، شهانش درود‏
‏‫به بابک ، ابومسلم و مازیارش درود ‏
‏‫به یعقوب لیث ، سور ِنا ، آریوبرزن درود ‏
به زفران، خراسان و فی روزه هایش درود ‏
چو از خاک ایران بداریم همی تار و پود ‏
‏‫به آزاد باش ِ ایران زمینان‫ به خوانیم سرود ‏
‏‫بیاریم سیاهی علم ها ، ز ِ دشمن فرود ‏
‏‫سپاریم کُنِش های ِ ایران ستیزان به دود ‏
به نوروز ، به زاد روز ِ باستان بهارش بگوئیم درود‏‫ ‏
‫..
‫سوز
۱۳ مهر ۱۳۸۸ − 05.10.2009

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر