۱۳۸۸ اسفند ۹, یکشنبه

فرعون زمان ‏

فرعون زمان ‏
‏‫.. ‏
‏‫وقتی صحبت از فرعون می‌شود ، خیلی ها او را می‌شناسند. ‏
‏‫از رفتار او خیلی ها بد می‌گویند، تقریبا همیشه از او به بدی ‏
‏‫شنیده ام، کسی تعریفی از فرعون نمی‌کند. ‏
‏‫راستی کدامیک از مردمان بعد از او که از فرعون بد می‌گویند، ‏
‏‫او را ‫دیده اند؟ ‏
‏‫‫آیا قیافه او یادشان می‌آید، آیا شکل ظاهری او را می‌شناسند؟ ‏
‏‫ولی اکثرا به بدی از او صحبت می‌کنند. آنچه از فرعون باقی ‏
‏‫مانده است، یادی از رفتار ِ بد و ظالمانه و غیر انسانی اوست. ‏
‏‫در این چند هزار ساله کسی با او تماسی نداشته است ، ولی ‏
‏‫از پس دیوار هزاران سال، خاطره و یاد‌ بود او، یاد و نام و شهرت ‏
‏‫فرعون با بدی و ظلم همراه است و کسی مایل نیست ‏
‏‫برای فرعون دلسوزی یا هم دردی بکند. ‏
‏‫آنچه از فرعون بجا مانده، رفتار و شیوه و نوع این رفتار است. ‏
‏‫.
‏‫رفتارهای صاحبان قدرت در حکومت های امروز هم، ‏
‏‫گاهی با رفتار فرعون مقایسه می‌شود. ‏
‏‫فرعون بودن شکل و قیافه یه خاصی نمی‌خواهد. ‏
‏‫رفتار و کردار شخص حاکم، او را مشابه فرعون قرار می‌دهد. ‏
‏‫اگر حاکم، کلاه یا عمامه یا تاج به سرش بگذارد هم، ‏
‏‫فرقی نمی‌‌کند، او را به فرعون مشابه می‌دانند ‏
‏‫و رفتارش را نمی‌پسندند. ‏
‏‫پس از مرگ یکنفر، یاد‌آوری کردن از فرد از دنیا رفته، ‏
‏‫وقتی با خوبی یاد می‌شود، خوشایند یاد‌آورنده است ‏
که خوبی های شخص بآن دنیا رفته را بیاد می‌آورد‫. ‏

‏‫و اگر به زشتی های رفتار و اعمال شخصی که ‏
‏‫بآن دنیا رفته است فکر کنند یا در باره یه آن صحبت ‏
‏‫کنند، گوینده و شنونده صورتشان را در هم می‌کشند ‏
و با حرص و غضب و حالت فحش‌آلود‫ در باره آن ‏
‏‫صحبت می کنند. ‏
‏‫آنچه بیاد می‌ماند، نه کاخ و نه قیافه و شکل است. ‏
نوع ِ رفتار، و یادی از آن رفتار، بیاد می‌ماند‫ ‏
‏‫بقول شاعر و فیلسوف بزرگوار مان سعدی ‏
‏‫نام نیکت گر بماند برقرار ‏
‏‫به کزآن ماند سرای زر نگار ‏
‏‫.. ‏
‏‫سوز ‏
۱۶ دی ۱۳۸۸ − 06.01.2010 ‏

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر